බත් කන්න කම්මැලි දවසට මෙහෙම හදා ගන්න – අමුද්‍රව්ය 2න්| Simple Dinner Idea | Ala Rotii | Potato Roti… family. dinner ideas,easy dinner ideas,ala roti,ala rotii,potato roti,Aloo Parata,Ala Rotii,Paratha,paratha recipe,sinhala cooking channel,sri lankan recipe,aloo …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *